Tavoitteemme

 

Haluamme säilyttää itsenäisen, kuntalaisten arvoja ja tarpeita kunnioittavan Asikkalan.

"Ihmisyyden kehitystarve ja sen edellytykset on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistuksen pohjaksi." (Santeri Alkio)
 

Kannamme vastuuta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme. Keskustan aatetta ja arvoja kuvaa parhaiten vastuullinen vapaus. Ihminen on vastuussa omista tekemisistään ja valinnoistaan ennen kaikkea itselleen. Kuitenkin kaikessa hän kantaa vastuuta ja ottaa huomioon myös toiset.

 

Kunnallisjärjestön toiminta-ajatus on yhdistää kunnan alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä sekä puolueen kannattajia. Johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan sekä koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi. Arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi keskustalaisten periaatteiden mukaisesti. 

2016 S-A Vilander. Luotu ja toteutettu  Wix.com

  • Facebook Social Icon

Klikkaamalla symbolia löydät meidät myös Facebookista

TOIMINTASUUNITELMA VUODELLE  2020

1.Yleistä

Keskustan Asikkalan kunnallisjärjestön tavoitteena on,että Asikkalassa on kaiken ikäisillä hyvä elää,työskennellä ja kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa, osallistua ja olla osallisina Asikkalaa koskevassa päätöksenteossa. Haluamme edistää yhteistyötä kuntien välillä,pyrkien todelliseen eri osapuolia hyödyttävään toimintaan, jossa otetaan huomioon myös maaseudun ja kylien elinvoimaisuus.

2. Kunnallisjärjestön hallinto

Korkeinta päätösvaltaa kunnallisjärjestössä käyttävät sääntömääräiset kokoukset,vuosikokous ennen maaliskuun loppua ja syyskokous, joka sääntöjen mukaan on pidettävä ennen joulukuun loppua.

Kunnallisjärjestön toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus,joka kokoontuu tarvittaessa.Hallitukseen pyritään valitsemaan jäseniä tasapuolisesti koko kunnan alueelta.Hallitus valmistelee yhdistyksen vuosi-ja syyskokous asiat ja kutsuu tarvittaessa yleisen kokouksen ylimääräisiin kokouksiin käsittelemään ajankohtaisia asioita.

3.JÄRJESTÖTOIMINTA

Osallistumme piirin vuosi-ja syyskokouksiin sekä muihin tapahtumiin.

Olemme muutenkin aktiivisia yhteistyössä ja yhteydenpidossa piirin kanssa.

Järjestämme jäsenille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin niin kunta-kuin valtakunnanpolitiikassa,erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta.Lähdemme mukaan puolueen järjestämiin kokouksiin ,koulutuksiin ja seminaareihin.

Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan Keskustan Asikkalan paikallisyhdistysten toimintaa.

4.VUOSIKELLO JA VUODEN 2020 TEEMAT

Vuoden 2020 alussa uusi hallitus laatii toimintavuodelle vuosikellon,johon pyritään kokoamaan omat sekä puolueen järjestämät virallisetkokoukset ja vapaamuotoisemmat tapahtumat,kuten tupaillat ja teemäpäivät.Tarkoituksena on järjestää vuoden mittaan tupailtoja mahdollisimman monella kylällä Vääksyn lisäksi sekä erilaisis tempauksia valittujen teemojen puitteissa.

Vuosikellon avulla tähdätään entistä näkyvämpään rooliin Asikkalassa sekä tuomaan esille Keskustaa lähemmäs kuntalaisia ja valmistaudutaan myös vuonna 2021 tuleviin kunnallisvaaleihin.Kunnallisjärjestön vuosikokouksen hyväksyttäväksi valmistellaan kuntavaalisuunitelma.

Uusi hallitus kautensa alussa lyö lukkoon alkavan vuoden teemat.Esille on noussut erityisesti suomalainen lähiruoka ja sen ympärille rakennettavat tilaisuudet.Lisäksi esim.metsien monipuolinen käyttö, kiertotalous ja jätteiden vähentäminen ovat akuutteja teemoja.

5.JÄSENHANKINTA

Uudet aktiiviset toimijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan.Erityisesti kansanedustajamme Hilkka Kempin kampanjan innoittamat toimijat on otettava vakituiseksi osaksi Keskustan toimintaa.Olemme valmiita uudistamaan ja kehittämään toimintaamme siten, että se vastaa jäsenistön odotuksia,tekemään näin keskustalaiset ja Keskusta-aate helposti lähestyttäväksi.

6.TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEYDENPITO JÄSENIIN

Asikkalan Keskustan perustiedot löytyvät kotisivuiltamme.

Ajankohtaistietoa jaetaan FB sivuillamme sekä Suomenmaan  järjestöpalstalla ja paikallislehdissä.

Jäsenistölle toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti sähköpostilla,joskus myös tekstiviestillä.Näiden lisäksi myös paikallisyhdistysten kautta.

Olemme esillä myös Anianpellon markkinoilla sekä mahdollisuuksien mukaan muissa asikkalalaisissa tapahtumissa sekä Lahden kuukausi markkinoilla.

7.YHTEISTYÖ

Teemme yhteistyötä Keskustan valtuustoryhmän,paikallisyhdistysten ja luottamushenkilöiden kanssa.Erityisesti yhteistyö kansanedustaja Hilkka Kempin kanssa on merkittävää, ja molempia osapuolia hyödyttävää.Valtuutetuilta ja luottamushenkilöiltä edellytetään kohtuullista osallistumista kunnallisjärjestön kokouksiin.

8. VAROJEN HANKKIMINEN

Varoja toimintaan saamme keräämällä luottamushenkilöveroa sekä suorittamalla varainhankintaa esim. arpajais-,myyjäis-ja talkootapahtumilla.

9.VAALIT

Vuosi 2020 on valmistautumista kevään 2021 kuntavaaleihin.

10.LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS

Koulutusta järjestämme tarpeen mukaan ja tiedotamme muista järjestettävistä koulutuksista jäsenille.